Algemene Voorwaarden:


1.1  Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.2  Inschrijfprocedure: de procedure die een klant/lid doorloopt om zich bij Stichting Smart Living Society in te kunnen schrijven als lid van Stichting Smart Living Society en voor activiteiten van Stichting Smart Living Society.

1.3  Lid (‘gewoon lid’): personen en organisaties die na betaling en voltooiing van haar lidmaatschap deel uitmaakt van Stichting Smart Living Society.

1.4  Deelnemer aan activiteit, ook te noemen ‘’Deelnemer’’: persoon of afgevaardigde van bedrijf die de inschrijfprocedure voor een activiteit heeft doorlopen en aan deze activiteit deelneemt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, (levering van) diensten, (levering van) goederen, documenten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, informatie (e-mail)berichten, digitale en fysieke mailingen, de website, de Inschrijfprocedure, alsmede (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.

2.2  Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene bijzondere voorwaarden dan die van Stichting Smart Living Society is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3  In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar de website

(www.smartlivingsociety.nl)  hierna te noemen: ‘’de website’’).

 

Artikel 3. Lidmaatschap

3.1  Het lidmaatschap van Stichting Smart Living Society loopt van 1 januari t/m 31 december.

3.2  Inschrijving is enkel mogelijk door het daarvoor bestemde formulier volledig in te vullen op de website.

3.3  Elk lid is verplicht de jaarlijkse contributie van af te dragen aan Stichting Smart Living Society. Betaling geschiedt middels online betaalwijzen of overschrijving.

3.4  Leden kunnen te allen tijde het lidmaatschap opzeggen. Bij opzegging van lidmaatschap kan geen (deel van de) contributie teruggevorderd worden.

3.6  Leden hebben het eerste jaar de mogelijkheid om de status ASPIRANT LID om te zetten naar een volwaardig BUSINESS of PREMIUM partner lidmaatschap. Om van partner lidmaatschap te wisselen, zal men moeten wachten tot 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

3.7  Wanneer een lidmaatschap niet vóór 1 november wordt opgezegd, zal het lidmaatschap automatisch met een jaar worden verlengd. Opzegging dient minimaal 2 maanden voor 1 januari aangegeven te worden per mail naar bestuur@smartlivingsociety.nl .

3.8  Stichting Smart Living Society kan te allen tijde bij aanmelding voor lidmaatschap, vragen om een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 4. Activiteiten georganiseerd (mede) door Stichting Smart Living Society

4.1  Deelname aan activiteiten (mede) georganiseerd door Stichting Smart Living Society geschiedt geheel op eigen risico, het bestuur noch de door dit bestuur aangestelde begeleiders aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van de eigendommen van de Deelnemer.

4.2  Deelnemers zijn te allen tijde verplicht aanwijzingen van het bestuur van Stichting Smart Living Society, de door dit bestuur aangewezen begeleiders ofwel aanwezig personeel op te volgen.

4.6  Stichting Smart Living Society is niet aansprakelijk voor de gedragingen van Deelnemers, ook niet indien uit deze gedragingen schade voortvloeit. Dit betreft zowel materiele schade (hieronder valt schade aan materiaal van derden alsmede eigen materiaal) als immateriële schade en/of fysieke schade.

Artikel 5. Algemene bepalingen

5.1  Een lidmaatschap is niet persoonlijk en overdraagbaar aan derden binnen de zelfde organisatie.

5.2  Stichting Smart Living Society is te allen tijde bevoegd om haar rechten en verplichtingen jegens het lid over te dragen.

5.3  Stichting Smart Living Society is te allen tijde gerechtigd de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen.

5.4  De algemene bepalingen zoals hierboven omschreven zijn aanvullend op de Statuten en van Stichting Smart Living Society.